Targa

Florio

1968

filmato

 RAI

si

ringrazia

ENZO

MANZO