Targa

Florio

1966

filmato

RAI

si

ringrazia

Enzo

MANZO