Targa

Florio

1962

filmato

RAI

si

ringrazia

Enzo

MANZO