Targa

Florio

1958

filmato

RAI

si

ringrazia

ENZO

MANZO